Kuvempu Kalashetra,

VS Dental College & Hospital
KR Road VV Puram, Bangalore 560004

Venue : Gala Banquet ( 23/08/2019 )

Temple Tree Farm, Sahakara Nagar, A Block, Sahakar Nagar, Bengaluru, Karnataka 560092